Asiantuntijalla on asiaa

Lähestymistapoja Down-lasten aististimulaatioon

5.4.2022

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut María Roa, puheterapeutti; ja Laia Macías, sosiologi, Cromo Suma -järjestöstä. 

Cromo Suma -säätiössä (Espanjassa) lähestymisemme aistiärsyketerapiaan on kokonaisvaltainen. Työskentelemme niin lähi- ja kaukoaistien, eli maku-, kuulo-, tunto-, haju- ja näköaistin, kuin myös ihmisen kehoaistien, kuten tasapaino-, tunto- ja asentoaistin, parissa. Terapeuttinen interventio muodostuu terapeutin ohjaamista motivoivista ja merkityksekkäistä aisteja stimuloivista aktiviteeteista, joilla pyritään saavuttamaan lapsen aktiivinen osallistuminen.

Terapeuttisessa työskentelyssä on välttämätöntä pitää mielessä päämäärä.

Ensiksi on muistettava, että jokaisella lapsella, oli hänellä sitten Downin syndrooma tai joku muu oppimisvaikeus tai kehityshäiriö, on myös omat yksilölliset haasteensa ja mieltymyksensä. Aistihuoneemme tarjoamien työkalujen avulla voimme toteuttaa monenlaisia terapiaprosesseja, jotka perustuvat ihmisen yksilöllisistä taidoista tai vaikeuksista riippumattomalle synnynnäiselle kyvylle tuntea. Näin saavutamme terapiaistunnoissa kullekin lapselle yksilöllisesti sovitetut päämäärät.

On tärkeää huomioida, että kaikilla aistihuoneessa ja sen ulkopuolella toteutetuilla interventioilla on:

  • Tavoite: ilman tavoitetta ei ole interventiota.
  • Käyttäjä.
  • Aktiviteetti (vähintään yksi).

Näiden kolmen edellytyksen täyttyessä voimme tarjota puheterapiaa ja opetusta tukevia istuntoja, joissa lapsi esimerkiksi osallistuu tarjoamaamme aistipeliin pitäen yllä tarkkaavaisuuttaan ja osallistumistaan koko pelin ajan, jolloin voimme puolestamme tarkkailla hänen kommunikaatioaikomuksiaan. Aistihuoneen avulla on myös mahdollista työstää toistuvasti samaa konseptia säilyttäen lapsen kiinnostuksen osallistumalla samalla paljon kiinnostavampaan aktiiviteettiin.

Toisaalta käytämme aistihuoneen tarjoamia työkaluja ja rajattomia interventiomahdollisuuksia myös fysioterapiaan ja psykoneuromotorisiin terapiaistuntoihin. Tällöin otamme istuntoon mukaan kolmannen henkilön (esimerkiksi äidin tai isän) ja työstämme vanhempien ja lapsen välistä sidettä samoin kuin erottelua edistäen näin itsenäisyyttä ja tunteiden säätelyä.

Rikastettu ympäristö

Kaikilla istunnoillamme on alku- ja loppurituaalit, jotka auttavat lasta valmistautumaan tulossa oleviin aktiviteetteihin. Tämä auttaa kommunikoinnin parantamisessa ja yksilön identiteetin kehittymisessä. Käytämme erilaisia aisti-, näkö-, haju-, tunto-, kuulo-, maku-, proprioseptiikka- ja vestibulaarisia välineitä luodaksemme lapselle mahdollisimman suotuisan työympäristön, jossa hän itse ohjaa ympäristön tutkimista. Luomalla tällaisen rikastetun ympäristön konkreettisten (ja strategisesti suunniteltujen) ärsykkeiden avulla edistämme oppimista, mikä puolestaan edesauttaa aivojen plastisuutta samalla edistäen niin kutsuttua ”aistiheräämistä”.

Aististimulaatio

Aististimulaatio on sekä terapeuttista että opetuksellista. Joskus toteutamme istuntoja aistihuoneessa yhdistäen siihen erilaisia tavoitteita:

  • Tavoittelemme tunteiden säätelyä ja katseen yhdistämistä värien oppimiseksi käyttämällä kuplaputkea.
  • Työskentelemme lukemisen ja tavujen tunnistamisen parissa käyttämällä UV-A-valoa.
  • Käytämme valokuitunauhoja luodaksemme skenaarion merieläimistä verkossa. Asetamme merieläimiä verkon päälle tai sen sisään. Lapsen pitää ”pelastaa” eläimet ja palauttaa ne takaisin mereen yksi kerrallaan magneettivavan avulla päästen samalla työstämään näppäryyttä, visuomotorista koordinatiota ja motorisia taitoja.
  • Selitämme tarinaa aistihuoneessa käyttäen avuksi valopöytää ja vuorovaikutteista paneelia käsitteiden korostamiseksi samalla, kun muu ympäristö on vähä-ärsykkeinen. Tämä on avuksi kielellisen kehityksen ja kommunikaation työstämisessä.
  • Leikimme seisomalla vesisängyllä luoden meren aaltoja toonisuuden ja jalkojen voiman kehittämiseksi samalla, kun herättelemme kognitiivista kehitystä edistävää symbolista leikkiä.

Käytettävissämme on loputtomasti työvälineitä aistihuoneessa itsellemme asettamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Istunnot ovat käyttäjälle erittäin merkityksekkäitä ja antavat hakemiamme tärkeitä tuloksia: aistien heräämisen ja harjaannuttamisen.

Nämä tilat mahdollistavat myös tiettyjen tavoitteiden työstämisen erilaisilla tavoilla sekä helpottavat niissä mukana olevien vuorovaikutusta ja osallisuutta. Huoneemme ansiosta voimme luoda taianomaisia ja ainutlaatuisia ympäristöjä, joiden avulla lapset voivat elää aktiivista, rikasta ja tunnekokemuksia täynnä olevaa elämää samalla kehittyen.